Ügyfélportál felhasználási feltételek

Ön, mint Felhasználó az Ügyfélportál online személyes felület (a továbbiakban: Portál) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Portálon folytatott tevékenység

A Portálon a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár tagjai regisztrációt és bejelentkezést követően tájékozódhatnak egyéni nyugdíjszámlájuk részletes adatairól, forgalmi adatairól, valamint egyéb funkciók használatára is lehetőségük van (portfolióbesorolás lekérdezése, elérhetőségi adatok módosítása, dokumentumok letöltése stb.).

A Portál üzemeltetője a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár.


2. A Pénztár adatai

Név: HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Bírósági bejegyzés: Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60.416/2012. (2012.június 18.) Adószám: 20426334-1-41

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000003-09730000

Telefonszám: +36 1 999 96 96

Fax: + 36 1 580 2295

E-mail: kapcsolat@horizontpenztar.hu


3. Felhasználó

Felhasználó kizárólag az lehet, aki:


  • elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
  • 16. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Pénztár kérésére bármikor bizonyítani tudja


A Portál használatával Felhasználó szavatolja, hogy a fenti feltételeknek megfelel.


4. Regisztráció

A Pénztár Portál szolgáltatása díjmentesen vehető igénybe a Pénztár tagjai számára. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljes körű megadásával történik meg.

A regisztráció megtörténtét követően a Pénztár az Ön által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, a visszaigazoló e-mailben tudja a regisztrációt véglegesíteni az e-mailben szereplő linkre kattintva. Sikeres regisztrációt követően a választott felhasználói neve és jelszava megadásával Ön a későbbiekben is bejelentkezhet a Portálon saját online személyes felületére.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a Pénztárral. A felhasználó önkéntes döntése alapján tett törlési igénye Pénztárhoz történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Pénztár törli a regisztrációt a rendszerből.

A Pénztár fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. Amennyiben a Felhasználó tagsági jogviszonya a Pénztárnál megszűnik és a Pénztár a taggal szemben fennálló szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a Pénztár a Felhasználó hozzáférési jogosultságát törli.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Pénztárt.

A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Pénztárnak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Pénztár nem iktatja.


5. Felelősség

A Pénztár mindent megtesz a szolgáltatás minőségének magas szinten tartása érdekében, az oldalon megjelenő adatokat a Pénztár tölti fel, a Portálon megjelenő tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért a Pénztár felelős.

Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált. Felhasználó a Portált kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Pénztár nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Pénztár nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

A Pénztár által a szolgáltatás használatával elérhetővé tett tartalmat a Pénztár köteles ellenőrizni és a szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében. A Portál olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más oldalakra vezet. Ezek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Pénztár nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Portálon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Pénztárnak. A Pénztár fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben Pénztár jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A panasz megtételére a kapcsolat@horizontpenztar.hu e-mail címen van lehetőség.


6. Szerzői jogok

A Portálon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a Portál felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Pénztár szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Portálon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az itt meghatározott eseteken túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A “HORIZONT” szó- és ábra felhasználása a HORIZONT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

A Pénztár által feltöltött bármely tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a Pénztár szellemi alkotásának tekintendő, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.


7. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb – a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is – hozzáférhetők legyenek.

Az a tény, hogy Pénztár (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Pénztár és Felhasználó között a regisztrációval létrejött megállapodás megszűnik, a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerülA Pénztár – a szolgáltatás ingyenességére is tekintettel – a Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását; Felhasználó ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.


8. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Pénztár jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Portál első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben.

A Felhasználási Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma: 2016. október 13.


bankkártyás befizetés ügyintézés